I. Úvodní ustanovení

1. Internetový obchod provozuje OBZOR, výrobní družstvo Zlín, se sídlem Zlín, Na Slanici 378, PSČ 763 02, IČO 00030988, které je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. zn. odd. DrXXXVIII, vložka 510 (dále jen „prodávající"). 

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují výhradně na nákup v internetovém obchodě učiněný ze strany spotřebitele, jímž se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s prodávajícím jako s podnikatelem uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel"). 

3. Závaznými jsou obchodní podmínky ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího ke dni odeslání elektronické objednávky spotřebitelem. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu, jakož i zákonem c. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kupní smlouvu předvídanou těmito obchodními podmínkami lze uzavřít v českém jazyce.  

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1.Umístěním nabídky prodeje zboží na webových stránkách prodávající informuje spotřebitele o:

a) hlavních vlastnostech zboží v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží,

b) adrese svého sídla nebo provozovny, pokud se liší od adresy sídla, a telefonním čísle i adrese pro doručování elektronické pošty,

c) celkové ceně a nákladech na dodání zboží,

d) způsobu platby i možném způsobu a času dodání zboží. 

2. Informace o podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, o existenci práv z vadného plnění a možnosti mimosoudního vyřizování sporů obsahují tyto všeobecné obchodní podmínky. 

3. Umístění nabídky prodeje zboží na webových stránkách není návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Podáním objednávky spotřebitele nevznikají prodávajícímu žádná práva či povinnosti. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající doručí spotřebiteli potvrzení o přijetí jeho objednávky; teprve tímto okamžikem vznikají mezi spotřebitelem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy. 

4. Podmínkou přijetí objednávky spotřebitele je řádné vyplnění všech údajů jejího formuláře stanoveného prodávajícím. Údaje, které spotřebitel do formuláře objednávky vložil, mu prodávající před podáním objednávky umožní zkontrolovat a měnit. 

5. Kupní cenou je cena uváděná prodávajícím v nabídce příslušného zboží v době podání objednávky ze strany spotřebitele. Doba trvání případných akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u zboží jinak. 

6. Podáním objednávky se spotřebitel vždy zavazuje k zaplacení kupní ceny zboží, které objednává. 

7. Spotřebitel podáním objednávky zároveň stvrdí, že se plně seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu dává spotřebitel prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o spotřebiteli a jeho nákupech v rozsahu vyplývajícím z tohoto souhlasu. 

8. Doručení objednávky prodávající neprodleně spotřebiteli potvrdí zprávou v textové podobě odeslanou elektronickou poštou. K uzavření kupní smlouvy dojde, jakmile prodávající následně doručí spotřebiteli prostřednictvím elektronické pošty v textové podobě potvrzení o přijetí jeho objednávky, které vedle jiných údajů obsahuje i termín dodání zboží. Doručené potvrzení o přijetí objednávky je potvrzením o uzavřené kupní smlouvě se spotřebitelem. Údaje o kupní smlouvě uchovává prodávající po dobu, která je nezbytná k ochraně práv z této smlouvy a na žádost spotřebitele mu k těmto údajům umožní přístup. 

9. Podá-li spotřebitel objednávku, avšak k uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího nedojde, vrátí prodávající spotřebiteli veškerá jím poskytnutá plnění bez zbytečného odkladu.

III. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží 

1. Není-li dále uvedeno jinak, má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta počíná běžet ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. 

2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, jestliže prohlášení o odstoupení odešle spotřebitel prodávajícímu před jejím uplynutím. 

3. Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit také vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení na webových stránkách prodávajícího v sekci ,,E-shop - Obchodní podmínky / Ke stažení". Jestliže spotřebitel zvolí tento způsob, prodávající mu doručení vyplněného formuláře bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrdí. 

4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení, vrátit zboží prodávajícímu, a to tak, že je doručí do sídla prodávajícího, pokud možno v původním obalu včetně kopie dodacího listu. Tato lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží prodávajícímu před jejím uplynutím. 

5. Náklady spojené s vrácením zboží včetně nákladů vzniklých tím, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel. Výše nákladů na vrácení zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, činí 250,- Kč. 

6. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, je prodávající oprávněn uplatnit vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení jím poskytnutého plnění. Spotřebitel však odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží nezahrnuje žádnou montáž nebo instalaci zboží. 

7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladu na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Peněžní prostředky však budou prodávajícím vráceny teprve až obdrží vrácené zboží, nebo mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. 

8. Spotřebitel nemůže od kupní smlouvy odstoupit, jedná-li se o smlouvu o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám. Zboží vyráběné podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobované jeho osobním potřebám se v nabídce prodeje zboží na internetových stránkách prodávajícího označuje výrazem „na zakázku“. 

IV. Práva z vadného plnění

 Práva spotřebitele z vadného plnění upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Spotřebitel může tato práva uplatnit za podmínek podle Reklamačního řádu prodávajícího uveřejněného na jeho webových stránkách na adrese reklamace@obzor.cz, případně osobně v sídle prodávajícího, jehož adresa je uvedena v těchto obchodních podmínkách. Vadné zboží spotřebitel prodávajícímu zašle, a to, pokud možno v původním obalu.  

V. Mimosoudní vyřizování sporů 

1. Případné spotřebitelské spory, které vzniknou mezi prodávajícím a spotřebitelem na základě kupní smlouvy či v souvislosti s ní, budou vždy nejprve řešeny mimosoudní cestou s cílem dospět ke smírnému urovnání sporu a k dohodě stran. Nepodaří-li se spor vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci na adrese:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz ,
popřípadě může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Mimosoudní řešení sporů se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů, která byla na základě tohoto zákona vydána Českou obchodní inspekcí. Tato pravidla se zveřejňují na webových stránkách České obchodní inspekce a na požádání jsou veřejnosti přístupná také na jejích inspektorátech. 

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Obsahové náležitosti tohoto návrhu a způsob jeho podání určují Pravidla pro mimosoudní řešení sporů. Návrh je možné podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

4. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit také na příslušný státní orgán, jímž je, pokud se jedná o dozor nad dodržováním některých povinností prodávajícího Česká obchodní inspekce, v oblasti živnostenské kontroly živnostenský úřad, a jedná-li o ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů.

 VI. Závěrečné ustanovení 

Tyto obchodní podmínky byly vydány dne 16.8.2023 a nabývají účinnosti dnem uveřejnění na webových stránkách prodávajícího.