Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

OBZOR výrobní družstvo Zlín, se sídlem Na Slanici 378, 763 02 Zlín-Louky, IČ: 00030988 (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje zejména k uzavření a následnému plnění smluvního závazku mezi správcem a zákazníkem a dále také pro splnění povinnosti dané zákonem, která se na správce vztahuje. Dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování osobních údajů je také zákonné, je-li nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Správce zpracovává osobní data zákazníků, které jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, zejména výkon dodavatelsko-odběratelských vztahů, údaje související s výkonem služeb poskytovaných správcem, jejich nabídkou a přípravou, včetně jejich kontroly. Zpracování osobních údajů není v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Přijímáme přiměřená opatření, aby se zabránilo ztrátě, zneužití nebo změně osobních údajů.

 • Naši zaměstnanci (expediční pracovnice a účetní) mohou mít přístup k osobním údajům, které shromažďujeme, ale jejich použití musí být omezena na plnění svých povinností ve vztahu k smluvního plnění. Naši zaměstnanci (expediční pracovnice a účetní), kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.
 • Zavedli jsme veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.

 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Správce může zpracováním pověřit zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu zákazníka předávány žádným dalším osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu trvání účelu, pro který byly osobní údaje zpracovány.

Za účelem splnění smluvní a zákonné povinnosti zpracovává správce tyto osobní údaje:

 • Obecné identifikační údaje: jméno a příjmení fyzické osoby a její adresa; název a sídlo právnické osoby, IČ, DIČ
 • Kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa
 • Informace o vzájemné komunikaci- e-mailová korespondence

Správce provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů. 

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 Tato práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu: marketing@obzor.cz nebo telefonicky na čísle: +420 577 195 120, případně písemnou formou na adrese Na Slanici 378, 763 02 Zlín-Louky.

 

Zásady používání cookies 

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

 Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

 Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a další data.

 

 

 

 

 

-